kidzsearch.com > wikiUa Mau ke Ea o ka ‘Āina i ka Pono   Explore:web images videos games  

Ua Mau ke Ea o ka ‘Āina i ka Pono
KidzSearch Safe Wikipedia for Kids.
Jump to: navigation, search

Ua Mau ke Ea o ka ‘Āina i ka Pono is the state motto of Hawaii. In Hawaiian, it means "The life of the land is perpetuated in righteousness".[1]

References